راه اندازی اتاق سرور

راه اندازی اتاق سرور| گام به گام جهت راه اندازی اتاق سرور

راه اندازی اتاق سرور
گام اول: اندازه مناسب اتاق را تعیین کنید
گام دوم: محل مناسبی برای راه اندازی اتاق سرور
گام سوم: اتاق سرور را خنک نگه دارید
گام چهارم: فضایی برای کابل ها ایجاد کنید
گام پنجم: روشهای امنیتی را توسعه دهید
گام ششم: اجازه نظارت و مدیریت دهید

ادامه مطلب