شبکه های کامپیوتری :
شبکه کامپیوتری به دو دسته پسیو و اکتیو تقسیم میشود. شبکه های کامپیوتری امروزه جزیی از زندگی جدا ناشدنی ما شده است.ارتباط بین یک کامیپوتر و موبایل و سایر وسایل ارتباطی از طریق یک شبکه صورت می گیرد.شبکه ها از نظر کاربردی و ارتباطی با هم تفاوت هایی دارند این تفاوت ها می تواند در عملکرد شبکه تاثیر  بسزایی داشته باشند.
شبکه های پسیو :
شبکه های پسیو که از نظر ساختاری از کابل ها ، رک ، پچ پنل و دیگر موارد تشکیل می شوند.این تجهیزات در کنار هم اجزای یک شبکه پسیو می باشند این شبکه می توانند با کمترین هزینه اجرا بشوند. شبکه های پسیو دارای ساختار فیزیکی می باشند. این ساختار بر اساس نیاز های یک شرکت و یا یک مجتمع اجرا می گردد.هرچه کیفیت و حجم کار و برند های استفاده شده بهتر انتخاب گردد تاثیر بسزایی در کیفیت شبکه ما خواهد داشت.
شبکه های اکتیو :
شبکه های اکتیو به طوری کلی شامل سویچ ها ، هاب ها ، سرور ها و روتر ها می گردد . این تجهیزات مکملی بر شبکه های اکتیو می باشند. شبکه های اکتیو از نظر قیمت به مراتب از شبکه های پسیو گران تر و نگهداری آن سخت تر می باشد.بهترین روش برای نگهداری تجهیزات شبکه استفاده از یک ادمین شبکه می باشد. ادمین شبکه به شما این کمک را می کند که بهترین انتخاب را داشته باشید.

ما در هورداد سیستم نوین این کمک را به شما می نماییم که براساس انتخاب شما و بر اساس هزینه ای که می خواهید انجام دهید بهترین انتخاب را در اختیار شما قرار دهیم.